Найден 1 результат

Оborin.sergey
Пт апр 29, 2011 11:29 am
Форум: Карвинг тайский и не тайский
Тема: Книга Мишиной А.В. история карвинга в России
Ответы: 2
Просмотры: 23549

Êíèãà Ìèøèíîé À Â èñòîðèÿ êàðâèíãà â Ðîññèè

çâîíèë ïîìíèòñÿ êàê-òî â èçäàòåëüñòâî ïî ïîâîäó ïåðåèçäàíèÿ. ñêàçàëè ïëàíèðóåòñÿ ïåðåèçäàíèå ïîñëå ñëåäóþùåãî ÷åìïèîíñòâà. òîëüêî áûëî ýòî 2-3 ãîäà íàçàä âðîäå. òàê ÷òî æäåì

Перейти к расширенному поиску